Omsorgstandpleje

Er du tilmeldt Omsorgstandplejen og har brug for akut behandling, kan du ringe på tlf. 36 34 72 50 mellem kl. 8.00 - 10.00.

Har du spørgsmål, kan du sende en besked på vores sikre mail: tandplejen@hvidovre.dk (Husk navn, cpr.nr og telefonnummer)


Udenfor tandplejens åbningstider kan du kontakte privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten Oslo Plads 14.

Luk alle
Åbn alle

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps. Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

Formålet med omsorgstandplejen er at give patienterne / borgerne en tilværelse uden smerter og gener fra tænder og mundhule, samt at opretholde en acceptabel tyggefunktion.

Omsorgstandplejen tilbyder forebyggelse, undersøgelser og behandling. 

  • Forebyggelse: Almen og individuel forebyggelse inklusiv, hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
  • Undersøgelse: Undersøgelser af tand- mund og kæberegionens sundhedstilstand.
  • Behandling: Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre gener, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. Der foretages behandling af egne tænder, samt kontrol, vedligeholdelse og eventuelt fremstilling af proteser.

Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, og der behandles ikke med kroner, broer og implantater / implantatunderstøttede proteser.

Behandlingstilbuddet baseres på et realistisk niveau, og behandlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.
En tandlæge eller tandplejer vurderer hvilke behandlinger der kan tilbydes. Behandlingsvalget afhænger af eventuelle fysiske og psykiske begrænsninger, og vil derfor i nogle tilfælde alene kunne omfatte smertelindring.

Personer, der har så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de har vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje. Det er desuden karakteristisk, at der ses nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Tilbuddet henvender sig ikke til svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige tandklinikker – eller borgere, der af sociale eller andre grunde har fravalgt almindelig tandpleje.

Ud over den oprindeligt definerede målgruppe består målgruppen også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter som har vanskeligt ved at udnytte det etablerede tandplejesystem.

Hvis borgeren får det bedre og igen kan benytte sygesikringsordningen, ophører ydelsen. Hvis borgeren får det dårligere og har brug for et mere tandlægefagligt specialiseret tilbud, vil borgeren blive henvist fra omsorgstandplejen til ”Specialtandplejen”. Der kan igen tilbagevises til omsorgstandplejen, hvis borgeren får det bedre.

Hvis borgeren ikke ønsker at modtage tilbud om omsorgstandpleje, bevares retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

For at kunne få omsorgstandpleje i Hvidovre kommune, skal borgeren være tilmeldt folkeregistret i Hvidovre.

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter eller bosted sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje af afdelingslederen. Hjemmeboende skal visiteres til omsorgstandpleje af en visitator fra ”Visitationen”. Visitator har kompetence til at foretage den endelige vurdering.

Borgeren visiteres ud fra fastlagte kriterier med hensyn til funktionsniveau i forhold til mobilitet, demens og psykisk handicap.

 

Det koster 590 kr. årligt (2024) at være tilmeldt omsorgstandplejen. Betalingen trækkes månedsvis. Betalingen reguleres én gang om året. Beløbet dækker alle udgifter til tandbehandling, som omfattes af tilbuddet, bortset fra udgifter til befordring udenfor eget hjem eller plejehjem/ældrecenter.

Der kan først bestilles tid til undersøgelse eller behandling, når tilmeldingen er registreret i Tandplejens administration. 

Tandplejepersonalet indkalder til undersøgelse når der er behov for dette. Ved akut opståede tandsmerter, kan tandplejen kontaktes så snart borgeren er tilmeldt omsorgstandplejen

Borgeren bliver så vidt muligt kontaktet indenfor tre måneder efter tilmelding er sket.


Hvor kan omsorgstandplejen foregå?

Behandlingerne foregår på tandklinikkerne på Krogstenshave plejecenter, Plejehjemmet Søvangsgården, Plejecentret Strandmarkshave eller på Tandplejecentrene Enghøj og Præstemosen.

Ved akut behov for tandbehandling udenfor tandplejens åbningstid henvises til privatpraktiserende tandlæge eller tandtekniker. 

Regningen skal sendes til Ean . nr. 579 0000 39 79 45 og der skal noteres at det er en omsorgspatient. Regningen vil herefter blive betalt af den kommunale Tandpleje. 

Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje.

Det betyder at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje kan vælge at modtage tandplejen:

  • Ved den kommunale tandpleje: Alle tandbehandlinger foregår på tandklinikkerne på Krogstenshave plejecenter, Plejehjemmet Søvangsgården, Plejecentret Strandmarkshave eller på Tandplejecentrene Enghøj og Præstemosen.
  • Ved privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.
    Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler.