Specialtandpleje

Luk alle
Åbn alle

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger, omsorgstandplejen eller børnetandplejen.

 Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

Man skal visiteres til specialtandpleje
Du skal visiteres til Specialtandplejen for at kunne bruge den. Beboere på institutioner eller bofællesskaber kan henvises af den ansvarlige leder på stedet.
Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte andre tandplejetilbud. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende person.

Visitationen foretages af:

  • Fagpersoner med jævnlig kontakt til patienten
  • Hospitalspersonale
  • Tandlæger fra den kommunale tandpleje

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen.

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger.

Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018 (åbner i nyt vindue) klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (åbner i nyt vindue) (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandplejen

Behandlinger i specialtandplejen
I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksisser tilbyder.

Behandlingerne i specialtandplejen omfatter primært nødvendige istandsættelser af tandsættet. 

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingerne udføres typisk på en tandklinik eller en specialklinik udstyret med lift. Det forventes, at ledsagende personale eller pårørende er ansvarlige for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Behandlingen udføres af udvalgt personale fra den kommunale tandpleje.

Egenbetaling
Der er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 2.200,- pr. år (2024) at være tilmeldt specialtandplejen. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune. Børn og unge 0-21 år betaler ikke noget. 

Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er behov for og som er realistisk at gennemføre. Borgeren skal som hovedregel selv betale for transport/forflytning til/fra tandklinikken.

Tilskud fra Danske Regioner (‘sygesikringen’)
Hvis en borger er tilmeldt specialtandplejeordningen, kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (nyt vindue) (‘sygesikringen’). Det er frivilligt at være med i specialtandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.

 
Du kan kontakte Tandplejen i Hvidovre på tlf.: 36347262, hvis du vil vide mere om Specialtandplejen

For at henvise en borger til specialtandplejen, skal følgende blanket udfyldes.

Henvisningsblanket til visitation til Specialtandplejen (åbner i nyt vndue)

Når henvisningen er modtaget vil henviser blive kontaktet.