Socialtandpleje

Luk alle
Åbn alle
Formålet med socialtandplejen er at give en vederlagsfri, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Derudover skal der gives forebyggende råd og vejledning så behandlingen kan vedligeholdes. 
 • Ved akut, smertelindrende tandbehandling forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion (betændelse), hævelse, skade eller andre akutte tilstande.
 • Ved funktionsopbyggende tandbehandling forstås behandling, der skal afhjælpe nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.
 • Ved forebyggende råd og vejledning forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.
Målgruppen er borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig og som ikke kan udnytte nogen af de almindelige tandplejetilbud.

I Hvidovre Kommune har man indtil videre valgt ikke at udvide personkredsen til at omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, eller borgere der er i behandling efter sundhedsloven, fx kommunal alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 eller lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning.

Det er en forudsætning for at modtage tilbud om socialtandpleje, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Det er desuden en betingelse, at borgeren har bopæl her i landet jf. sundhedslovens § 7.

 • Voksenrådgivningens gadeplanmedarbejdere vurderer, om borgeren tilhører målgruppen.
 • Tilhører borgeren målgruppen, kontakter gadeplansmedarbejderen Tandplejen.
 • Efter kontakt, vil Tandplejen sørge for, at borgeren får tid hurtigst muligt. Gadeplansmedarbejderen vil ledsage borgeren til og fra behandling på Tandplejecenteret Enghøj, Bødkerporten 6B, 1. sal. Indgang/udgang sker fra trappen til 1. sal som vender ud til parkeringspladsen foran Tandplejecenteret.
 • Vurderingen af borgerens tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, som foretages af det tandfaglige personale som varetager socialtandplejen.
 • Tandplejepersonalet kan vurdere hvorvidt borgeren kan modtage andre eksisterende tandplejetilbud og være behjælpelige med henvisning hertil. 

Hvis borgeren ikke tilhører målgruppen for socialtandplejen kan følgende, være en mulighed:

 • Omsorgstandpleje jf. Sundhedslovens § 131. Målgruppen her er som regel plejehjemsbeboere eller borgere, som er tilknyttet hjemmeplejen. Læs mere på Omsorgstandpleje (hvidovre.dk)
 • Specialtandpleje. Her er der typisk tale om borgere, som af psykiske årsager ikke kan gå til behandling hos privat tandlæge. Disse borgere henvises af egen læge, tandlæge eller leder af botilbud. Læs mere på Specialtandpleje (hvidovre.dk)
 • Borgere, som er socialt udsatte (kontanthjælpsmodtagere, pensionister eller lignende) kan søge råd og vejledning i ydelsesservice i Borgerservice.