Socialtandpleje

SOCIALTANDPLEJE

Formålet er at give en vederlagsfri, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder at give forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.
Ved akut, smertelindrende tandbehandling forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
Ved funktionsopbyggende tandbehandling forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til personer, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.
Ved forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.

MÅLGRUPPEN

Kommunalbestyrelsen skal jf. Sundhedslovens § 134 a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig og som ikke kan udnytte nogen af de almindelige tandplejetilbud.

I Hvidovre Kommune har man indtil videre valgt ikke at udvide personkredsen til at omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, eller borgere der er i behandling efter sundhedsloven, fx kommunal alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 eller lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning

Det er en forudsætning for at modtage tilbud om socialtandpleje, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Det er desuden en betingelse, at borgeren har bopæl her i landet jf. sundhedslovens § 7.

HENVISNING TIL SOCIALTANDPLEJEN

  • Voksenrådgivningens gadeplanmedarbejdere vurderer, om borgeren tilhører målgruppen.

  • Tilhører borgeren målgruppen, kontakter gadeplan Tandplejen.

  • Efter kontakt, vil Tandplejen sørge for, at borgeren får tid hurtigst muligt (og samme dag) og gadeplansmedarbejder vil ledsage borgeren til og fra behandling på Tandplejecenteret Enghøj, Bødkerporten 6B, 1. sal. Indgang/udgang sker fra trappen til 1. sal som vender ud til parkeringspladsen foran Tandplejecenteret.

  • Vurderingen af borgerens tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, som foretages af det tandfaglige personale som varetager socialtandplejen.

  • Tandplejepersonalet kan vurdere hvor vidt borgeren kan modtage andre eksisterende tandplejetilbud og være behjælpelige med henvisning hertil.

TILHØRER BORGEREN IKKE MÅLGRUPPEN:

  • Henvises eventuelt til ansøgning om Omsorgstandpleje jf. Sundhedslovens § 131. Målgruppen her er som regel plejehjemsbeboere eller borgere, som er tilknyttet hjemmeplejen. Læs mere på www.omsorgstandpleje.org (vælg Hvidovre Kommune)
  • En anden mulighed er Specialtandpleje. Her er der typisk tale om borgere, som af psykiske årsager ikke kan gå til behandling hos privat tandlæge. Disse borgere henvises af egen læge, tandlæge eller leder af botilbud.
  • Borgere, som er socialt udsatte (kontanthjælpsmodtagere, pensionister eller lignende) kan søge råd og vejledning i ydelsesservice i Borgerservice.